Het deelgemeentebestel

In Rotterdam zijn vanaf 1972 in verschillende wijken -uiteindelijk- 14 deelgemeenten ingesteld. De eerste deelraad van Hillegersberg-Schiebroek kwam bijeen in januari 1983. De deelraadsleden werden rechtstreeks gekozen door de bevolking. De deelraad benoemt een dagelijks bestuur.

Deelgemeenten kregen besluitvormende bevoegdheden van de gemeente en konden de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. De belangrijkste bevoegdheden betroffen de ruimtelijke ordening, verkeer, welzijn en de inrichting van de buitenruimte. De voorzitter had ook taken op het terrein van openbare orde en veiligheid. Onderdeel van de deelgemeente was ook "Burgerzaken": directe dienstverlening aan de burgers, o.a. aangiften van geboorte en sterfte, het voltrekken van huwelijken en het afgeven van paspoorten en rijbewijzen. De deelgemeenten beschikkten voor uitvoering van taken en voor advisering aan het bestuur over 'eigen' ambtenaren. Deze stonden onder leiding van de deelgemeentesecretaris.

In maart 2014 werden de deelgemeenten opgeheven en gingen alle bevoegdheden 'terug' naar de stad. De adviesfunctie werd overgenomen door de 'Gebiedscommissies'.

 

Samenstelling en huisvesting van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

De deelraad in Hillegersberg-Schiebroek bestond altijd uit vertegenwoordigers van de bestaande politieke partijen alsmede uit een of meer leden van de OPLW (Onafhankelijke partij leefbare wijk). De politieke samenstelling week in die zin altijd af van 'de stad' in die zin dat met name de VVD altijd een stevige positie had. Veelal was de VVD de grootste partij, een aantal jaren overigens ook de PvdA en in 2006-2010 Leefbaar Rotterdam. In dienst van de deelgemeente werkten de laatste jaren ca 60 ambtenaren (ca 40 fte). De begroting van de deelgemeente bedroeg de laatste jaren ca. € 25 miljoen.

De deelraad functioneerde veelal zoals de gemeenteraad, met een dagelijks bestuur dat qua politieke samenstelling in het algemeen kon rekenen op een (krappe) meerderheid. Er is nooit echt sprake geweest van politieke stabiliteit. Uiteenlopende visies en belangen leidden niet altijd tot efficiënte besluitvorming. Verschillende malen zijn leden van het dagelijks bestuur -al dan niet gedwongen- afgetreden. Er is een keer (in de tweede periode) een formeel onderzoek ingesteld naar het functioneren van het deelgemeentebestuur. Dat alles neemt niet weg dat met grote inzet en vaak ook met resultaat door de deelraad is gewerkt aan het behouden en verbeteren van het woon- en leefklimaat van Hillegersberg-Schiebroek en het volop ondersteunen van bewoners met hun initiatieven.

Aanvankelijk was de deelgemeente gehuisvest in het tot in 1941 in gebruik geweest zijnde raadhuis van Hillegersberg, C.N.A. Looslaan 1. Toen dat pand te klein werd werden nog enkele nabijgelegen panden op de Straatweg betrokken. Het voormalige raadhuis, een monument, moest worden gerestaureerd en er werden plannen gemaakt voor uitbreiding van het pand in de achtergelegen tuin. Tijdelijk werd huisvesting gevonden in containers nabij het zwembad Wilgenring, Melanchtonweg 100, Schiebroek. De uitbreiding in de achtertuin kon niet doorgaan als gevolg van ruimtelijke- en milieuproblemen. Definieve huisvesting werd gevonden in nieuwbouw in 110-Morgen, Argonautenweg 23. De 'tijdelijke' huisvesting duurde derhalve van 2005 tot 2012. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de deelgemeente

De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is een relatief groen en veilig gebied en heeft een relatief hoogopgeleide en welvarende bevolking bestaande uit ruim 40.000 mensen. In bestuurlijke zin betekent dit dat ook relatief snel in bezwaar en beroep wordt gegaan ten aanzien van 'onwelgevallige' besluiten, tenzij de betreffende besluiten goed zijn gemotiveerd. Een in sociaal opzicht kwetsbaar gebied is Schiebroek-Zuid. Dat vereist zeer specifieke bestuurlijke aandacht.

Het gebied kent veel veengrond, hetgeen betekent dat relatief veel moet worden geïnvesteerd in het op hoogte houden van straten, riolen, e.d. Ook speelt hier de 'grondwaterproblematiek': bij relatief veel huizen zullen de houten palen onder panden moeten worden vervangen in verband met de aantasting daarvan door de variatie in de grondwaterstanden.

In de deelgemeente zijn enkele grotere en kleinere winkelcentra en heeft naast enkele kleinere bedrijventerreinen een wat groter bedrijventerrein in Schiebroek. Het aantal zelfstandige ondernemers binnen het deelgemeentegebied  is gegroeid tot ca. 2.500. Overigens is Hillegersberg-Schiebroek een forensengebied.

Met uitzondering de grote parkeerdruk in verschillende woonwijken en de verkeersdrukte op de Molenlaan kent het gebied vrijwel geen verkeersproblematiek. Een grote verbetering van het openbaar vervoer was de ombouw van de Hofpleinlijn in metrolijn E. Schiebroek heeft daarmee, en met o.a. tramlijn 25 een goed openbaar vervoer. Hillegersberg heeft relatief slecht openbaar vervoer met een tamelijk laagfrequente tramlijn 4. Terbregge is vrijwel verstoken van openbaar vervoer.

In de tijd van het bestaan van de deelgemeente zijn verschillende bestemmingsplannen vastgesteld, waaronder 'Kern en Plassen'. Een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld van het dorpsgezicht van Hillegersberg. Een beeldbepalende aanpassing was o.a. de vernieuwing van de Bergse Dorpsstraat. Grotere uitbreidingen binnen het gebied van de deelgemeente zijn het realiseren van Nieuw-Terbregge, de vernieuwing en uitbreiding van 110-Morgen en de sloop en herbouw van delen van Schiebroek, o.a. de 'Lupines'. Een groot niet gerealiseerd plan is 'De Passage', een grote uitbreiding van het winkelcentrum rond de Bergse Dorpsstraat op het zgn. Cosseeterrein.

 

Enkele specifieke dossiers/ "Innovaties" (nog nader uit te werken)

Naast vorenstaande zaken waren er veel specifieke dossiers, waaronder de navolgende.

Nullis pretii

A13-16

Welzijn (Schiebroek-Zuid)

Voetbalkooi (intrekking bevoegdheden)

Wijkeconomie/ ZZP-ers

 

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53